Перейти до публікації

Трудовое законодательство СРОЧНО! до обеда 12.01


46

Рекомендовані повідомлення

как уволится что б в трудовой была причина по семейным обстоятельствам типа?

работодатель предлагает либо по собственному либо по соглашению сторон, для меня очень важно что б как то в трудовой упоминалось про семейные обстоятельства, подскажите есть такой вариант?

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Стаття 38. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника

Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин), власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.

Якщо працівник після закінчення строку попередження про звільнення не залишив роботи і не вимагає розірвання трудового договору, власник або уповноважений ним орган не вправі звільнити його за поданою раніше заявою, крім випадків, коли на його місце запрошено іншого працівника, якому відповідно до законодавства не може бути відмовлено в укладенні трудового договору.

Працівник має право у визначений ним строк розірвати трудовий договір за власним бажанням, якщо власник або уповноважений ним орган не виконує законодавство про працю, умови колективного чи трудового договору.

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Стаття 36. Підстави припинення трудового договору

Підставами припинення трудового договору є:

1) угода сторін;

2) закінчення строку (пункти 2 і 3 статті 23), крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна з сторін не поставила вимогу про їх припинення;

3) призов або вступ працівника або власника - фізичної особи на військову службу, направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім призову працівника на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року;

4) розірвання трудового договору з ініціативи працівника (статті 38, 39), з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (статті 40, 41) або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на представництво трудовим колективом органу (стаття 45);

5) переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організацію або перехід на виборну посаду;

6) відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом з підприємством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв'язку із зміною істотних умов праці;

7) набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звільнення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, яке виключає можливість продовження даної роботи;

7-1) набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого працівника притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції";

7-2) з підстав, передбачених Законом України "Про очищення влади";

8) підстави, передбачені контрактом.

У випадках, передбачених пунктами 7 і 7-1 частини першої цієї статті, особа підлягає звільненню з посади у триденний строк з дня отримання органом державної влади, органом місцевого самоврядування, підприємством, установою, організацією копії відповідного судового рішення, яке набрало законної сили, а у випадку, передбаченому пунктом 7-2, особа підлягає звільненню з посади у порядку, визначеному Законом України "Про очищення влади".

Зміна підпорядкованості підприємства, установи, організації не припиняє дії трудового договору.

У разі зміни власника підприємства, а також у разі його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) дія трудового договору працівника продовжується. Припинення трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу можливе лише у разі скорочення чисельності або штату працівників (пункт 1 частини першої статті 40).

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Особливості звільнення працівників за угодою сторін

Відповідно до пункту 1 статті 36 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП) підставою для припинення трудового договору може бути угода сторін. Слід зазначити, що законодавством не встановлено відповідного порядку чи строків припинення трудового договору за угодою сторін, у зв’язку з чим вони визначаються працівником і власником або уповноваженим ним органом у кожному конкретному випадку.
Пунктом 8 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 6 листопада 1992 р. № 9 (далі — постанова Пленуму Верховного Суду) роз’яснено, що в разі домовленості між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом про припинення трудового договору за пунктом 1 статті 36 КЗпП (угода сторін) договір припиняється в строк, визначений сторонами. Анулювання такої домовленості може відбутися лише тоді, коли власник або уповноважений ним орган і працівник дійшли взаємної згоди.
З огляду на це працівник не може бути звільнений за пунктом 1 статті 36 КЗпП за угодою сторін, якщо одна зі сторін не дає згоди на припинення трудового договору за цим пунктом або не було досягнуто домовленості про дату звільнення. У цьому випадку трудовий договір може бути розірваний з ініціативи працівника або власника чи уповноваженого ним органу з інших підстав, передбачених КЗпП, та з додержанням відповідно до встановлених для таких підстав звільнення вимог закону, наприклад статей 38–44 КЗпП.
Припинення трудового договору за пунктом 1 статті 36 КЗпП застосовується у випадку взаємної згоди сторін трудового договору, але пропозиція (ініціатива) про припинення трудового договору за цією підставою може виходити як від працівника, так і від власника або уповноваженого ним органу.
За угодою сторін може бути припинено як трудовий договір, укладений на невизначений строк, так і строковий трудовий договір. Припинення трудового договору за пунктом 1 статті 36 КЗпП не передбачає попередження про звільнення ні від працівника, ні від власника або уповноваженого ним органу. День закінчення роботи визначається сторонами за взаємною згодою.
Слід мати на увазі, що пропозиція (ініціатива) і сама угода сторін про припинення трудового договору за пунктом 1 статті 36 КЗпП можуть бути в письмовій (Додаток 1) або в усній формі. Якщо працівник подає письмову заяву про припинення трудового договору, то в ній мають бути зазначені прохання звільнити його за угодою сторін і дата звільнення. Саме ж оформлення припинення трудового договору за угодою сторін має здійснюватися лише в письмовій формі. У наказі (розпорядженні) і трудовій книжці (Додаток 2) зазначаються підстава звільнення за угодою сторін з посиланням на пункт 1 статті 36 КЗпП і раніше домовлена дата звільнення.
Додаток 1

Директору швейної фабрики
Петренко М.А.
інженера відділу охорони праці
Маслова Івана Івановича

Заява

Прошу звільнити мене з роботи згідно з п. 1 ст. 36 КЗпП за угодою сторін 10.06.2005.

06.06.2005 (підпис) І.І. Маслов


Додаток 2
До наказу До трудової книжки
2. ЗВІЛЬНИТИ:
2.1. Маслова Івана Івановича, інженера відділу охорони праці, 10.06.2005 за угодою сторін, п. 1 ст. 36 КЗпП України.
Підстава: заява Маслова І.І. від 06.06.2005. Звільнений за угодою сторін,
п. 1 ст. 36 КЗпП України.


На практиці часто плутають припинення трудового договору за угодою сторін (п. 1 ст. 36 КЗпП) та розірвання трудового договору з ініціативи працівника (за власним бажанням, ст. 38 КЗпП), незважаючи на те, що ці самостійні підстави припинення трудового договору передбачають різні порядок і оформлення звільнення працівника, а також різні правові наслідки як для працівника, так і для власника або уповноваженого ним органу.
По-перше, згідно зі статтею 38 КЗпП працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. У разі коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу, власник або уповноважений ним орган повинен розірвати трудовий договір у строк, про який просить працівник.
Досить часто трапляються випадки, коли немає причин, що зумовлюють неможливість продовжувати роботу, але працівник просить власника або уповноважений ним орган звільнити його за власним бажанням до закінчення двотижневого строку після подання заяви про звільнення. Треба зазначити, що в цих випадках лише за згодою власника або уповноваженого ним органу з працівником може бути розірваний трудовий договір у будь-який час до закінчення двотижневого строку попередження. Але таке звільнення здійснюється з ініціативи працівника (за власним бажанням) за статтею 38 КЗпП, а не за угодою сторін.
У пункті 8 постанови Пленуму Верховного Суду роз’яснено, що сама по собі згода власника або уповноваженого ним органу задовольнити прохання працівника про звільнення до закінчення строку попередження не означає, що трудовий договір припинено за пунктом 1 статті 36 КЗпП, якщо не було домовленості сторін про цю підставу припинення трудового договору. В останньому випадку звільнення вважається проведеним з ініціативи працівника за статтею 38 КЗпП.
По-друге, припинення трудового договору за угодою сторін відрізняється від розірвання трудового договору з ініціативи працівника ще й тим, що тут необхідне взаємне волевиявлення сторін, спрямоване на закінчення трудових правовідносин.
Пункт 1 статті 36 КЗпП (угода сторін) застосовується в основному в тих випадках, коли жодна зі сторін: ані працівник, ані власник або уповноважений ним орган не мають інших підстав, передбачених законодавством, для припинення трудового договору. На практиці потреба в застосуванні такої підстави, як угода сторін, виникає насамперед у сторін строкового трудового договору для його дострокового припинення. Так, наприклад, за угодою сторін може бути припинено трудовий договір з молодим спеціалістом до закінчення його терміну.
Потрібно враховувати, що звільнення за пунктом 1 статті 36 КЗпП за угодою сторін дає змогу працівникові та власникові або уповноваженому ним органу в окремих випадках уникнути негативних для них наслідків, які могли б бути у разі звільнення працівника з інших підстав, а в деяких випадках навпаки — їх отримати.
Звільнення за пунктом 1 статті 36 КЗпП може мати для працівника негативні правові наслідки, у разі якщо в нього була можливість звільнитися з інших окремих підстав, за яких законодавством встановлено відповідні гарантії, пільги чи компенсації.
Невигідним може бути звільнення за угодою сторін, наприклад, для працівника, з яким передбачається розірвання трудового договору у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці, в тому числі з ліквідацією, реорганізацією, банкрутством або перепрофілюванням підприємства, установи, організації, скороченням чисельності або штату працівників (п. 1 ст. 40 КЗпП) чи виявленою невідповідністю працівника займаній посаді або виконуваній роботі внаслідок недостатньої кваліфікації або стану здоров’я, які перешкоджають продовженню даної роботи (п. 2 ст. 40 КЗпП), оскільки згідно з частиною другою статті 40 звільнення з цих підстав допускається, якщо неможливо перевести працівника за його згодою на іншу роботу.
Крім того, відповідно до статті 44 КЗпП у разі припинення трудового договору, зокрема з підстав, зазначених у пунктах 1 і 2 статті 40 цього Кодексу, працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі не менше середньомісячного заробітку.
Для власника ж або уповноваженого ним органу, навпаки, вигідніше в таких випадках звільнити працівника за угодою сторін, оскільки йому не потрібно буде працевлаштовувати працівника та виплачувати йому вихідну допомогу.
Звільнення працівника за угодою сторін, а не з інших окремих підстав, установлених законодавством, може мати позитивне для нього значення, зокрема у випадках:
• обчислення безперервності стажу роботи;
• здійснення компенсаційних виплат працівникові, який працював за трудовим договором:
o у разі організованого набору,
o у районах з особливими природними географічними і геологічними умовами та умовами підвищеного ризику для здоров’я,
o як молодий спеціаліст;
• якщо розглядається питання виселення зі службового приміщення, яке було отримане у зв’язку з трудовими правовідносинами, та в інших випадках.
З огляду на це працівник, власник або уповноважений ним орган для прийняття рішення про припинення трудового договору з такої підстави, як угода сторін, у кожному конкретному випадку повинні з’ясовувати, які правові наслідки вони матимуть, чи не понесуть вони при цьому матеріальних збитків.
Крім того, слід зазначити, що безпідставне звільнення за угодою сторін працівників, яких потрібно було б звільняти з ініціативи власника або уповноваженого ним органу, наприклад за прогули; систематичне невиконання трудових обов’язків; появу на роботі в нетверезому стані; одноразове грубе порушення трудових обов’язків; винні дії працівника, який безпосередньо обслуговує грошові або товарні цінності, якщо ці дії дають підстави для втрати довір’я до нього; вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку тощо, фактично дозволяє працівникові уникнути дисциплінарної відповідальності за порушення трудової дисципліни, несумлінне виконання трудових обов’язків та інших негативних наслідків, передбачених законодавством при застосуванні звільнення як заходу дисциплінарного стягнення.
Зазначене створює для працівника в таких випадках певні пільгові умови, а також дає можливість приховати його справжнє ставлення до роботи, оскільки в трудовій книжці, яка є основним документом про трудову діяльність, записи про звільнення повинні точно відповідати тексту наказу (розпорядження). Тож безпідставне звільнення за угодою сторін тягне за собою і відповідний запис до трудової книжки, який фактично містить відомості про неправдиві причини звільнення працівника з роботи.
Отже, у випадках використання неправдивих причин звільнення працівника вводяться в оману перш за все самі роботодавці, оскільки вони при укладенні трудових договорів черпають відомості про трудову діяльність працівника та його професійну відповідність роботі із записів трудової книжки. Крім того, приховування справжніх мотивів звільнення робить недостовірною не лише інформацію, а й статистику щодо причин звільнення, плинності кадрів.


Взято тут 

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

, По семейным Тебе никак не прокатит... Для этого должны быть определенные обстоятельства, подтвержденные документально - один из вариантов: уход за ребенком до 3-х лет... Но на все нужны бумажки.

 

Увольняйся по согласованию сторон. Это дает лучшие выгоды, чем по собственному.

Если проблема в 2-х недельной отработке - то это уже на усмотрение работодателя - может сразу отпустить, может заставить отрабатывать 2 недели.

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

 
Стаття 38. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи працівника
Працівник має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні. У разі, коли заява працівника про звільнення з роботи за власним бажанням зумовлена неможливістю продовжувати роботу (переїзд на нове місце проживання; переведення чоловіка або дружини на роботу в іншу місцевість; вступ до навчального закладу; неможливість проживання у даній місцевості, підтверджена медичним висновком; вагітність; догляд за дитиною до досягнення нею чотирнадцятирічного віку або дитиною-інвалідом; догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку або інвалідом I групи; вихід на пенсію; прийняття на роботу за конкурсом, а також з інших поважних причин)... 
 
Как я вижу - на практике у тебя в трудовой будет "ч. 1 ст. 38 - по инициативе работника (т.е. по собственному желанию)". А вот в заявлении ты можешь указать необходимую тебе причину. Если снимешь со своего заявления с отметкой канцелярии копию - сможешь ссылаться на свои семейные обстоятельства.
 
Вариант два - сходи в отдел кадров. Аналогия - увольнение "в связи с выходом на пенсию". Почему бы и тебе тогда не прописать в трудовой книжке - "ч. 1 ст. 38 в связи с тем-то и тем-то".
 
Основание:

ИНСТРУКЦИЯ о порядке ведения трудовых книжек на предприятиях, в учреждениях и организациях (УТВЕРЖДЕНА постановлением Госкомтруда СССР от 20 июня 1974 г. N 162).

 

 
2.25. Записи о причинах  увольнения  должны  производиться  в трудовой   книжке   в   точном   соответствии   с   формулировками действующего законодательства  и  со  ссылкой  на  соответствующую статью, пункт закона.
 
Например, "Уволен по соглашению сторон,  п.  1  ст.  29  КЗоТ РСФСР".*
 
При расторжении трудового договора по инициативе рабочего или служащего  по  причинам,  с  которыми  законодательство  связывает предоставление  определенных льгот   преимуществ,   запись   об увольнении и вносится в трудовую книжку,  с указанием этих причин.
 
Например,  "Уволен по собственному желанию в связи с зачислением в высшее  учебное  заведение,  ст.31  КЗоТ  РСФСР"  или  "Уволен  по собственному желанию  в  связи  с  направлением  по  комсомольской путевке    на    строительство   (указывается   название   ударной комсомольской стройки), ст.31 КЗоТ РСФСР".
 
2.26. Запись  об  увольнении  в  трудовой  книжке   работника производится  с соблюдением следующих правил:  в графе 1 ставится порядковый номер записи; в графе 2 - дата увольнения;  в графе 3 - причина  увольнения;  в  графе  4  указывается,  на основании чего внесена запись, - приказ (расположение), его дата и номер.

 

 

 

 

 
Кстати - указанный выше вариант можно попробовать применить и при увольнении по соглашению сторон - тогда в трудовой книжке как вариант - "п. 1 ч. 1 ст. 36 в связи с тем-то и тем-то".
 
З.Ы. Отпишись чем разрешится твой вопрос - для практики интересно...
Змінено користувачем skryab
Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

для меня был бы идеальный вариант: по соглашению сторон в связи с семейными обстоятельствами.

только как на практике, возможно такое или нет...

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

для меня был бы идеальный вариант: по соглашению сторон в связи с семейными обстоятельствами.

только как на практике, возможно такое или нет...

 

Переважно у подібних випадках йдуть за згодою сторін...

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

Будь ласка Увійдіть або Зареєструйтесь щоб побачити посилання.

, я же тебе выше сбросил ссылку на инструкцию - никаких препятствий не вижу - указать в связи с чем прекращаются трудовые отношения. Набери на мобильный, поговорим более детально - О67-пятьЗ2-89-Ч5 (Александр).

Посилання на коментар
Поділитися в соціальні мережі:

×
×
  • Створити...

Важлива інформація

Щоб зробити цей веб-сайт краще, ми розмістили cookies на вашому пристрої. Ви можете змінити свої налаштування cookies, у іншому випадку ми будемо вважати, що ви згодні з цим.